ตึกใหม่เศรษฐศาสตร์

ตึกใหม่เศรษฐศาสตร์

เขียนที่เคมบริดจ์ เมื่อตุลาคม ๒๕๑๕

ตีพิมพ์ใน เศรษฐศาสตร์ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

 

 

 

ในโอกาสที่จะมีการเปิดตึกใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมขออัญเชิญพุทธภาษิตมาเป็นคำขวัญหนึ่งบทคือ

นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา

อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ       กึ กริสฺสนฺติ ตารกา

“คนโง่มัวหาฤกษ์ยามอยู่ ผลประโยชน์ของเขาเสียไป ก็เมื่อผลประโยชน์เป็นฤกษ์ดีอยู่ในตัวแล้ว ดวงดาวทั้งหลายจักทำอะไรได้”

กับขอตั้งจิตภาวนา ๓ ข้อ คือ

๑. ขอให้ตึกใหม่นี้อำนวยประโยชน์สถาพรทางวิชาการ แด่นักศึกษาและคณาจารย์ทั่วไป

๒. ขอให้ตึกใหม่นี้ได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอ ให้สะอาด ให้แข็งแรง ให้อยู่ในสภาพคงทนงดงามอยู่ชั่วกาลนาน

๓. ขอให้นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานทั้งหลายที่ใช้ตึกใหม่นี้ จงประสบแต่สันติสุขและความเจริญทั้งทางกาย ทางความดำริ และสติปัญญา ขอให้แคล้วคลาดจากภยันตรายและความจัญไรทั้งปวงอันอาจจะเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ ขอให้ดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์อันเป็นสิทธิของผู้รักธรรมทั้งหลาย