พรแด่นักศึกษาวิชาการธนาคาร

พรแด่นักศึกษาวิชาการธนาคาร

ตีพิมพ์ใน อนุสรณ์รุ่น ๑๐ สถานอบรมวิชาการธนาคาร
(๒๕๑๔)

 

 

 

ท่านนักศึกษาวิชาการธนาคารของสมาคมธนาคารไทย

ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรในไม่ช้า ผมขอส่งความปรารถนาดีและขอแสดงความยินดีมายังทุกท่าน เพราะท่านจะสามารถนำวิชาการ ศาสตร์ที่ได้รับการอบรมมาด้วยวิริยะและอุตสาหะนี้ ไปใช้เป็นประโยชน์แก่ระบบธนาคารไทยและประชาชาติไทยเป็นอย่างดี

ผมขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านทั้งหลายได้รับพร ๓ ประการคือ ขอจงมีความอุตสาหะพากเพียรในการงาน ขอจงมีความดำริอันโชติช่วง และขอจงดำรงไว้ซึ่งความสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ กับขอให้พรทั้ง ๓ ประการนี้บันดาลให้ท่านเกิดความอิ่มเอิบ เกษมสำราญ ประสบแต่ความสุขและความเจริญนานาประการตลอดไป

 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยพรินสตัน

มกราคม ๒๕๑๔