คอรัปชั่น สถานการณ์ การแก้ปัญหาและการอยู่รอด

"จัดวันที่ 9 มีนาคม 2558 วิทยากร : วสันต์ ภัยหลีกลี้ , ดร. ประชา คุณธรรมดี , ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา สถานที่ : หอประชุม หอสมุดป๋วยอึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "

ปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 14 'พิศษผู้หญิงในชีวิตของสันติวิธี'

"จัดวันที่ 9 มีนาคม 2558 วิทยากร : ศ.ดร ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สถานที่ : ห้อง ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ปาฐกถา 99 ปี ศ ดร ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และงานเปิด มุมป๋วย

"จัดวันที่ 9 มีนาคม 2558 วิทยากร : ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย , ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพรชเลิศอนันต์ , ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ , ดร.ธาริกา วัฒนเกส , จอน อึ๊งภากรณ์ , เตือนใจ ดีเทศน์"

วิกฤตคอร์รัปชั่นไทยกับการต่อสู้ของภาคพลเมือง

"จัดวันที่ 9-10 มีนาคม 2558 ชื่อกิจกรรม : วิกฤตคอร์รัปชันไทยกับการต่อสู้ของภาคพลเมือง วิทยากร : ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล , .ดร.อัมมาร สยามวาลา , .ผาสุก พงษ์ไพจิตร , (พิเศษ)วิชา มหาคุณ , ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ , ศ.ดร.ต่อตระกูล ยนนาค , ร.อรัญ ธรรมโน,ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ฯลฯ สถานที่ : ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโดย : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และภาคีเครือข่าย"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1 ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

"จัดวันที่ 20 เมษายน 2558 ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๑ “การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วย สู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ” วิทยากร : ชนินท์ ว่องกุศลกิจ สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

Re Live ป๋วยทอล์ค#2

"จัดวันที่ 28 มีนาคม 2558 ชื่อกิจกรรม : PUEY TALKS ครั้งที่ ๒ “โจทย์ใหม่?: ทรรศนะว่าด้วยการศึกษา” วิทยากร : ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา , ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ , ฤหัส พหลกุลบุตร ,บรรยง พงษ์พานิช , ณัฐนันท์ วรินทร์เวช , อมรรัตน์ สีหะปัญญา , Siegfried Herzog สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2

"วันที่ : 15 พฤกษภาคม 2558 ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๒ “กำเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯถึงสยามไทย” วิทยากร : ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 3

"วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 3 ""สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ"" วิทยากร : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ป๋วยเสวนาคารสัญจร จังหวัดชัยนาท

"วันที่ : 15 กรกฎาคม 2558 ชื่อกิจกรรม : ป๋วยเสวนาคารสัญจร ครั้งที่ ๑ “อุดมการณ์อาจารย์ป๋วยกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย” วิทยากร : ศิริวรรณ เจนการ ,อธิคม คุณาวุฒิ , อมรรัตน์ สีหะปัญญา สถานที่ : หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดชัยนาท"

คุณบรรจง นะแส รางวัลสันติประชาธรรม

"วันที่ : ๑๖/๘/๕๘ ชื่อกิจกรรม : การมอบรางวัลสันติประชาธรรม สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางอาจารย์ป๋วย มอบโดย : สุดา พนมยงค์ ผู้รับรางวัล: บรรจง นะแส ,สนั่น ชูสกุล , บำรุง คะโยธา สถานที่ : หอประชุมศรีบูรพา จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

คุณบำรุง คะโยธา รางวัลสันติประชาธรรม

"วันที่ : ๑๖/๘/๕๘ ชื่อกิจกรรม : การมอบรางวัลสันติประชาธรรม สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางอาจารย์ป๋วย มอบโดย : สุดา พนมยงค์ ผู้รับรางวัล: บรรจง นะแส ,สนั่น ชูสกุล , บำรุง คะโยธา สถานที่ : หอประชุมศรีบูรพา จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

คุณสนั่น ชูสกุล รางวัลสันติประชาธรรม

"วันที่ : ๑๖/๘/๕๘ ชื่อกิจกรรม : การมอบรางวัลสันติประชาธรรม สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางอาจารย์ป๋วย มอบโดย : สุดา พนมยงค์ ผู้รับรางวัล: บรรจง นะแส ,สนั่น ชูสกุล , บำรุง คะโยธา สถานที่ : หอประชุมศรีบูรพา จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

บทสัมภาษณ์ คุณบรรจง นะแส ผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม ปี 58

"วันที่ : ๑๖/๘/๕๘ ชื่อกิจกรรม : การมอบรางวัลสันติประชาธรรม สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางอาจารย์ป๋วย มอบโดย : สุดา พนมยงค์ ผู้รับรางวัล: บรรจง นะแส ,สนั่น ชูสกุล , บำรุง คะโยธา สถานที่ : หอประชุมศรีบูรพา จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 4 “จะต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างไรดี?”

"วันที่ : ๑๗/๘/๕๘ ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา100 ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ 4 “จะต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างไรดี?” วิทยากร : ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์"

เสวนาคารสัญจร จังหวัดขอนแก่น Part 1

"วันที่ : ๑๙/๘/๕๘ ชื่อกิจกรรม : ป๋วยเสวนาคารสัญจร ครั้งที่ ๒ “ชีวิต แนวคิด อุดมการณ์ และสายธารสันติประชาธรรม” วิทยากร : รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม , รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ,รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง , ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม , จรินทร์ บุญมัธยะ , ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ , สนั่น ชูสกุล สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

เสวนาคารสัญจร จังหวัดขอนแก่น Part 2

"วันที่ : ๑๙/๘/๕๘ ชื่อกิจกรรม : ป๋วยเสวนาคารสัญจร ครั้งที่ ๒ “ชีวิต แนวคิด อุดมการณ์ และสายธารสันติประชาธรรม” วิทยากร : รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม , รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ,รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง , ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม , จรินทร์ บุญมัธยะ , ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ , สนั่น ชูสกุล สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

เสวนาคารสัญจร จังหวัดขอนแก่น Part 3

"วันที่ : ๑๙/๘/๕๘ ชื่อกิจกรรม : ป๋วยเสวนาคารสัญจร ครั้งที่ ๒ “ชีวิต แนวคิด อุดมการณ์ และสายธารสันติประชาธรรม” วิทยากร : รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม , รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ,รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง , ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม , จรินทร์ บุญมัธยะ , ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ , สนั่น ชูสกุล สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 6 “การศึกษากับยาพิษแอบแฝง”

"วันที่ : ๑๔/๙/๕๘ ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๖“การศึกษากับยาพิษแฝง” วิทยากร : รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ สถานที : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ป๋วยเสวนาสัญจร ครั้งที่ 5

"นที่ : ๑๔/๑๐/๕๘ ชื่อกิจกรรม : ป๋วยเสวนาคารสัญจร ครั้งที่ 5 “คิดถึงอาจารย์ป๋วย” วิทยากร : ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 8 “รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”

"วันที่ : ๒๓/๑๑/๕๘ ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๘ “รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” วิทยากร : ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 9

"ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๙ “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย” วิทยากร : ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์”

"ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๑๐ “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์” วิทยากร : อ.จอน อึ๊งภากรณ์ สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 7 : “ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์

"วันที่ : ๑๙/๑๐/๕๘ ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๗ “ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทางวัฒนธรรมของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ” วิทยากร : สุชาติ สวัสดิ์ศรี สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

รำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย ครั้งที่ 1

"วันที่ : ๓๐/๑/๕๙ ชื่อกิจกรรม : งานเสวนาชุดวัฒนธรรมจีน รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย ครั้งที่ ๑ เรื่อง ""ความเข้าใจเรื่องชง แก้ชง และพิชิตชง "" วิทยากร : ผศ.ถาวร สิกขโกศล ,สมชัย กวางทองพาณิชย์ ,สุลักษณ์ ศิวรักษ์ สถานที่ : ร้าน House of Commons - Cafe & Space ชั้น ๒ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป"

การแสดงปาฐกถาธรรมและการเสวนา “คีตกวีธรรม สามัญชน คนต้นแบบ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์”

"วันที่ : ๖/๒/๕๙ ชื่อกิจกรรม : การแสดงปาฐกถาธรรมและการเสวนา “เหลืองฤาแดงใช่สำคัญ: สันติประชาธรรมนำไทย” วิทยากร : พระไพศาล วิสาโล ,รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ,ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ,รสนา โตสิตระกูล สถานที่ : ห้องประชุมริมน้ำ (LA 107-108) คณะศิลปศาสตร์ จัดโดย : กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 1

สารคดีชุด “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธปท. จำนวน 5 ตอน

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 2

สารคดีชุด “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธปท. จำนวน 5 ตอน

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 3

สารคดีชุด “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธปท. จำนวน 5 ตอน

สารคดี อ.ป๋วยตอนที่ 4

สารคดีชุด “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธปท. จำนวน 5 ตอน

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 5

สารคดีชุด “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธปท. จำนวน 5 ตอน

วีดิทัศน์ประวัติ ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์​

วีดิทัศน์ประวัติ ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์​

A Nationalistic Future? Part 1

"วันที่ : 8/10/2559 ชื่อกิจกรรม : A Nationalistic Future? วิทยากร : Professor Stefan Collignon ,Jane Rasbash , Dr Griseldis Kirsch , Dr Varakorn Samkoses , Verapat Pariyawong , Sulak Sivaraksa สถานที่ : Birkbeck, University of London จัดโดย : Piñata: Eye-opening Thoughts ,Thammasat University (Dr Puey Ungphakorn's Centennial Anniversary Project), KCL Thai Society, SOAS Thai Society, LSESU ASEAN Society Venue: Room B35, Birkbeck, University of London"

A Nationalistic Future? Part 2

"วันที่ : 8/10/2559 ชื่อกิจกรรม : A Nationalistic Future? วิทยากร : Professor Stefan Collignon ,Jane Rasbash , Dr Griseldis Kirsch , Dr Varakorn Samkoses , Verapat Pariyawong , Sulak Sivaraksa สถานที่ : Birkbeck, University of London จัดโดย : Piñata: Eye-opening Thoughts ,Thammasat University (Dr Puey Ungphakorn's Centennial Anniversary Project), KCL Thai Society, SOAS Thai Society, LSESU ASEAN Society Venue: Room B35, Birkbeck, University of London"

A Nationalistic Future? Part 3

"วันที่ : 8/10/2559 ชื่อกิจกรรม : A Nationalistic Future? วิทยากร : Professor Stefan Collignon ,Jane Rasbash , Dr Griseldis Kirsch , Dr Varakorn Samkoses , Verapat Pariyawong , Sulak Sivaraksa สถานที่ : Birkbeck, University of London จัดโดย : Piñata: Eye-opening Thoughts ,Thammasat University (Dr Puey Ungphakorn's Centennial Anniversary Project), KCL Thai Society, SOAS Thai Society, LSESU ASEAN Society Venue: Room B35, Birkbeck, University of London"

A Nationalistic Future? Part 4

"วันที่ : 8/10/2559 ชื่อกิจกรรม : A Nationalistic Future? วิทยากร : Professor Stefan Collignon ,Jane Rasbash , Dr Griseldis Kirsch , Dr Varakorn Samkoses , Verapat Pariyawong , Sulak Sivaraksa สถานที่ : Birkbeck, University of London จัดโดย : Piñata: Eye-opening Thoughts ,Thammasat University (Dr Puey Ungphakorn's Centennial Anniversary Project), KCL Thai Society, SOAS Thai Society, LSESU ASEAN Society Venue: Room B35, Birkbeck, University of London"

A Nationalistic Future? Part 5

"วันที่ : 8/10/2559 ชื่อกิจกรรม : A Nationalistic Future? วิทยากร : Professor Stefan Collignon ,Jane Rasbash , Dr Griseldis Kirsch , Dr Varakorn Samkoses , Verapat Pariyawong , Sulak Sivaraksa สถานที่ : Birkbeck, University of London จัดโดย : Piñata: Eye-opening Thoughts ,Thammasat University (Dr Puey Ungphakorn's Centennial Anniversary Project), KCL Thai Society, SOAS Thai Society, LSESU ASEAN Society Venue: Room B35, Birkbeck, University of London"

A Nationalistic Future? Part 6

"วันที่ : 8/10/2559 ชื่อกิจกรรม : A Nationalistic Future? วิทยากร : Professor Stefan Collignon ,Jane Rasbash , Dr Griseldis Kirsch , Dr Varakorn Samkoses , Verapat Pariyawong , Sulak Sivaraksa สถานที่ : Birkbeck, University of London จัดโดย : Piñata: Eye-opening Thoughts ,Thammasat University (Dr Puey Ungphakorn's Centennial Anniversary Project), KCL Thai Society, SOAS Thai Society, LSESU ASEAN Society Venue: Room B35, Birkbeck, University of London"

A Nationalistic Future? Part 7

"วันที่ : 8/10/2559 ชื่อกิจกรรม : A Nationalistic Future? วิทยากร : Professor Stefan Collignon ,Jane Rasbash , Dr Griseldis Kirsch , Dr Varakorn Samkoses , Verapat Pariyawong , Sulak Sivaraksa สถานที่ : Birkbeck, University of London จัดโดย : Piñata: Eye-opening Thoughts ,Thammasat University (Dr Puey Ungphakorn's Centennial Anniversary Project), KCL Thai Society, SOAS Thai Society, LSESU ASEAN Society Venue: Room B35, Birkbeck, University of London"

คอนเสิร์ต 'จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน' Part2

"วันที่ : 4 /9/2559 ชื่อกิจกรรม : คอนเสิร์ตประกอบการแสดง “จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน” สถานที่ : หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"