ปาฐกถา ๑๐๐ ปี

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๑ “การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วย สู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ”
วิทยากร : ชนินท์ ว่องกุศลกิจ
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์
จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/X-tcT6m56Yw?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN&t=28

  

วันที่ : ๑๘/๕/๕๘

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๒ “กำเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯถึงสยามไทย”
วิทยากร : ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/AAniLfJ2oG8?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN&t=6 

วันที่ : ๒๒/๖/๕๘

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 3 "สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ"

วิทยากร : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์

Link : https://youtu.be/WaWyZUgMzG8?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN&t=2

  

วันที่ : ๑๗/๘/๕๘

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา100 ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ 4 “จะต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างไรดี?”

วิทยากร : ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/T-fKWCNZVWg?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN

  

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๖“การศึกษากับยาพิษแฝง”

วิทยากร : รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

สถานที : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/g8mUpRDf4Mc?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN&t=1

  

วันที่ : ๑๙/๑๐/๕๘

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๗ “ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทางวัฒนธรรมของป๋วย อึ๊งภากรณ์ ”

วิทยากร : สุชาติ สวัสดิ์ศรี

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/Rr375aOASMU?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN

  

วันที่ : ๒๓/๑๑/๕๘

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๘ “รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”

วิทยากร : ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/9NsVOONP7Xk?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN

  

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๙ “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย”

วิทยากร : ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/4Q6JkRr3hU0?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN&t=3

  

วันที่ : ๑๑/๑/๕๙

ชื่อกิจกรรม : ปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วยฯ ครั้งที่ ๑๐ “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์”

วิทยากร : อ.จอน อึ๊งภากรณ์

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/qdikEGLy38U?list=PLvkyWVFWtEQkQ5TneWVW9nd8zUnkgGIBN

  

ป๋วยเสวนาคารสัญจร

วันที่ : ๑๕/๗/๕๘

ชื่อกิจกรรม : ป๋วยเสวนาคารสัญจร ครั้งที่ ๑ “อุดมการณ์อาจารย์ป๋วยกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย”

วิทยากร : ศิริวรรณ เจนการ ,อธิคม คุณาวุฒิ , อมรรัตน์ สีหะปัญญา

สถานที่ : หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดชัยนาท

 (ยังไม่มี URL วีดีโอ) 

วันที่ : ๑๙/๘/๕๘

ชื่อกิจกรรม : ป๋วยเสวนาคารสัญจร ครั้งที่ ๒ “ชีวิต แนวคิด อุดมการณ์ และสายธารสันติประชาธรรม”

วิทยากร : รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม , รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ,รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง

           ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม , จรินทร์ บุญมัธยะ , ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ , สนั่น ชูสกุล

สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Part1  https://youtu.be/s1S0fQacWO8?list=PLvkyWVFWtEQmwOm52NO2nIMMKv05zT74B&t=2

Part 2 https://youtu.be/oFsRNqv-Qlk?list=PLvkyWVFWtEQmwOm52NO2nIMMKv05zT74B

Part 3 https://youtu.be/QxAlnpkjGoU?list=PLvkyWVFWtEQmwOm52NO2nIMMKv05zT74B&t=7

  

วันที่ : ๑๔/๑๐/๕๘

ชื่อกิจกรรม : ป๋วยเสวนาคารสัญจร ครั้งที่ 5 “คิดถึงอาจารย์ป๋วย”

วิทยากร : ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ,ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ,พ.ต.อ.หญิงณัฏฐ์ฑีรา โรจนะหัสดิน ,อลิสา บิลดุส๊ะ

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://www.youtube.com/watch?v=viIA8Y12xZg&list=PLvkyWVFWtEQmwOm52NO2nIMMKv05zT74B&index=5

  

รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย

วันที่ : ๓๐/๑/๕๙

ชื่อกิจกรรม : งานเสวนาชุดวัฒนธรรมจีน รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย ครั้งที่ ๑ เรื่อง  "ความเข้าใจ

              เรื่องชง แก้ชง และพิชิตชง "

วิทยากร : ผศ.ถาวร สิกขโกศล ,สมชัย กวางทองพาณิชย์ ,สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สถานที่ : ร้าน House of Commons - Cafe & Space ชั้น ๒ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

จัดโดย : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

Link : https://youtu.be/TrSB2GdaEG8

  

การแสดงปาฐกถาธรรมและการเสวนา “คีตกวีธรรม สามัญชน คนต้นแบบ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์”

วันที่ : ๖/๒/๕๙

ชื่อกิจกรรม : การแสดงปาฐกถาธรรมและการเสวนา “เหลืองฤาแดงใช่สำคัญ: สันติประชาธรรมนำไทย”

วิทยากร : พระไพศาล วิสาโล ,รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ,ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ,รสนา โตสิตระกูล

สถานที่ : ห้องประชุมริมน้ำ (LA 107-108) คณะศิลปศาสตร์

จัดโดย : กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link : https://youtu.be/eCfhlK5bZ94